"Thắt chặt" quản lý đầu tư xây dựng các dự án ven biển

Mới đây, Thủ tướng đã chỉ thị các Bộ, ban ngành và UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có bờ biển tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng các dự án ven biển.

Người dân được tham tha giám sát, kiểm tra quy hoạch xây dựng dự án ven biển

Với mục đích tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng và nhằm đảm bảo khai thác bền vững, hiệu quả quỹ đất ven biển, cũng như ứng phó thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan cùng UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có bờ biển rà soát công tác lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng để kịp thời kiến nghị điều chỉnh các văn bản pháp luật và bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của khu vực ven biển.

Cùng với đó, tiến hành rà soát công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên cơ sở các quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị và theo chức năng nhiệm vụ của mình để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phân loại dự án ưu tiên đầu tư xây dựng, hoặc tạm dừng để điều chỉnh cho phù hợp hay thu hồi; kiến nghị về giải pháp đối với từng nhóm dự án và một số dự án có tính chất đặc biệt nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng có hiệu quả, bảo vệ môi trường, tránh lãng phí đất đai, ứng phó với nước biển dâng, thích nghi với BĐKH. 

dự án ven biển
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khai thác sử dụng hiệu quả không gian ven biển,
thích ứng với BĐKH và đảm bảo quốc phòng an ninh. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc quản lý quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, đầu tư xây dựng tại dự án ven biển, nhất là công tác công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để người dân địa phương cùng tham gia giám sát, kiểm tra.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ban ngành, các địa phương liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, trong đó chú trọng các quy định về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; về bồi thường hỗ trợ tái định cư; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

Tích cực triển khai công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc các địa phương quản lý các dự án ven biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường đất đai ven biển; xây dựng kịch bản nước biển dâng để kịp thời điều chỉnh quy hoạch cùng kết cấu hạ tầng xây dựng nếu cần thiết; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; chỉ đạo thực hiện các giải pháp thích nghi, ứng phó với nước biển dâng, BĐKH và cải thiện môi trường bị ô nhiễm.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đã được bàn giao đất nhưng không triển khai thực hiện dự án; các dự án triển khai cầm chừng, chậm trễ nộp tiền thuê đất; chậm tiến độ; dự án được cấp ưu đãi không đúng quy định; dự án chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật; dự án không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ban ngành cùng các địa phương giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển đảm bảo hài hòa giữa phát triển vùng nội địa và vùng biển, vùng ven biển, khu vực hải đảo phù hợp Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Khai thác hiệu quả không gian ven biển, thích ứng với BĐKH

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có bờ biển kiểm tra đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; thực hiện rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; không gian ven biển cần được khai thác hiệu quả, ứng phó và thích nghi với BĐKH cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh.

Mặt khác, tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu vực ven biển làm cơ sở quản lý và kiểm soát phát triển các dự án ven biển; nhằm đảm bảo quỹ đất bố trí khu dịch vụ công cộng, bãi tắm, quảng trường, công viên phục vụ dân cư và khách du lịch, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các khu vực phòng hộ, bảo tồn...

Đồng thời, tổ chức quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp sau: Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với khu vực ven biển nhằm kiểm soát và quản lý không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực, qua đó làm cơ sở cấp phép xây dựng và triển khai các dự án đầu tư xây dựng; công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng để dân biết mà thực hiện và kiểm tra.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, nhất là Giấy phép xây dựng bảo đảm chất lượng kiến trúc cảnh quan và môi trường.

Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có bờ biển xử lý cương quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng cũng như điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; xây dựng không đúng với quy hoạch, không phép hoặc xây dựng sai giấy phép.

Cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển dự án ven biển.

(Theo Infonet)
 

Các tin khác