Hà Nội: Phê duyệt các quyết định kế hoạch sử dụng đất của 7 huyện, quận

Các quyết định về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 7 huyện, quận trên địa bàn gồm Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Đông Anh vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

kế hoạch sử dụng đất của 7 quận, huyện Hà Nội
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt các quyết định về kế hoạch sử dụng đất của 7 quận,
huyện trên địa bàn TP.

Cụ thể, về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh: Đất phi nông nghiệp trên 5.051 ha, đất nông nghiệp trên 8.510 ha, đất chưa sử dụng trên 693 ha. Năm 2017, danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất của huyện gồm 20 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 3 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 36 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì như sau: Đất phi nông nghiệp trên 3.079 ha, đất nông nghiệp trên 3.252 ha, đất chưa sử dụng trên 17 ha. Danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm có 50 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 11 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 18 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hoàng Mai: Đất phi nông nghiệp trên 3.117 ha, đất nông nghiệp trên 914 ha, đất chưa sử dụng trên 84 ha. Trong năm 2017, danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất của quận gồm 25 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 17 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 48 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh như sau: Đất phi nông nghiệp trên 8.380 ha, đất nông nghiệp trên 10.022 ha, đất chưa sử dụng trên 158 ha. Danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm 41 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 21 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 36 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn: Đất phi nông nghiệp trên 12.629 ha, đất nông nghiệp trên 17.821 ha, đất chưa sử dụng trên 25 ha. Danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm 73 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 4 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 32 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên: Đất phi nông nghiệp trên 4.222 ha, đất nông nghiệp trên 1.746 ha, đất chưa sử dụng trên 12 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận gồm 50 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất0; 56 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 32 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm: Đất phi nông nghiệp trên 3.090 ha, đất nông nghiệp trên 1.141 ha, đất chưa sử dụng hơn 299 ha. Danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận gồm 63 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 19 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 30 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

(Theo Tiền phong Online)
 

Các tin khác